Bàng Singapore/ Bàng Thái/ Bàng lá to (Fiddle Leat Fig) <1m

Danh mục:

Giá tiền: 250,000 vnd